Izbica Kujawska Online -- www.izbica-kujawska.com


Podmenu
Powrót do Żydzi w Izbicy

Podmenu
Powrót do Strona Główna
 
www.izbica-kujawska.com - Informacje - Żydzi w Izbicy Kujawskiej

ŻYDZI W IZBICY KUJAWSKIEJ

Bibliografia

Znaczna większość materiałów na temat społeczności żydowskiej w Izbicy Kujawskiej pochodzi z artykułu Przemysława Nowickiego p.t." Ludność żydowska w Izbicy Kujawskiej w okresie międzywojennym", który ukazał się w 2004 r. Debiutach Naukowych WSHE we Włocławku. Do tekstów wykorzystano także materiały pochodzące z prac Tomasza Kawskiego tj. "Żydzi kujawsko-dobrzyńscy w latach 1918-1950" oraz "Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska".

Dla osób zainteresowanych mniejszością żydowską polecamy następujące pozycje:

 • "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", t. 13, Mniejszości narodowe na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 1999
 • "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", t. 14, Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 2000
 • "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", t. 12, Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX w., Włocławek 1998
 • Adamowicz Z., Mniejszości narodowe w Polsce, [w:] Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku, Lublin 1992
 • Ajnenkiel A., Administracja w Polsce, Warszawa 1975
 • Berenstein T., Rutkowski A., Prześladowania ludności żydowskiej w okresie hitlerowskiej administracji wojskowej na okupowanych ziemiach polskich 1 IX 1939 - 25 X 1939, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 28, 1968
 • Berent B., Zagłada Żydów włocławskich [w:] Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej., Włocławek 2001
 • Berent B., Żydzi we Włocławku w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Włocławek. Dzieje miasta, t. II , Włocławek 2001
 • Borucki M., Ziemia kujawska pod względem historycznym, geograficznym, archeologicznym i statystycznym, Włocławek 1882
 • Bronsztejn S., Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, Wrocław 1963
 • Cackowski S., Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku (1793-1815), Włocławek 1995
 • Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939
 • Czajka M., Lubraniec i okolice, Przegląd Historyczny, 1978, z. 2
 • Czarnecki P., Z dziejów Żydów włocławskich, Życie Włocławka i Okolicy, nr 3-4 z 1930r., s. 12-13
 • Dąbrowska D., Zagłada skupisk żydowskich w Kraju Warty w okresie okupacji hitlerowskiej, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 13-14, 1955
 • Domanowski A., My- a nasze mniejszości narodowe, Słowo Kujawskie, z. 17 września 1924r, nr 212, s. 1
 • Dorcz K., Żydzi w Izbicy Kujawskiej, Słowo Żydowskie nr 1-2/1992
 • Dorcz K., Po plenerze fotograficznym w Izbicy Kujawskiej, Fołks-Sztyme nr 31/1991
 • Dzieje Radziejowa Kujawskiego, pod red. J. Danielewicza, Bydgoszcz 1982
 • Dziki T., Związki i stowarzyszenia mniejszości narodowych we Włocławku w okresie międzywojennym, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 13, Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, 1999
 • Eisenbach A., Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961
 • Eisenbach A., Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1972
 • Fuks M., Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa 1982
 • Fuks M., Żydzi w Polsce w l.1918-1945, [w:] Naród - kościół - kultura, Lublin 1986
 • Fuks M., Żydzi w zaraniu niepodległości Polski, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1989, R. 40, nr 2
 • Gajda A., Monografia Sompolna z dodatkiem o Lubstowie i okolicy, Koło 1936
 • Góźdź Z., Lubraniec, Bydgoszcz 1995
 • Grunsztejn J., Kerner I., Przepisy o organizacji Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Warszawa 1927
 • Gruszczyńska M., Początki osadnictwa żydowskiego we Włocławku (1800-1845) [w:] Byli wśród nas.Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 2001
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 10/22 maja 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Służewa, [w:] Opisy miast Kujaw wschodnich z 1860 r., Nowe Miscellanea Historyczne, t.6-Seria Opisy miast Królestwa Polskiego w XIX w., Opisy miast z 1860 r., z.1, Opisy miast Kujaw wschodnich z 1860 r.( Gubernia Warszawska), Warszawa 2002, s.102-112
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 11/23 maja 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Kowala, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s.29-48
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 13/25 czerwca 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Chodcza, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s.23-28
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 13/25 czerwca 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Chodcza, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s.23-28
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 17/29 września 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Lubienia, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s. 49-53
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 2/14 czerwca 1860r. sporządzony przez burmistrza miasta Piotrkowa, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s.75-78
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 20 kwietnia/2 maja 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Radziejowa, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s.92-101
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 3/15 czerwca 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Raciążka, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s.87-91
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 3/15 maja 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Lubrańca, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s. 54-57
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 3/15 maja 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Przedcza, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s.79-86
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 4/16 maja 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Osięcin, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002,s. 70-74
 • Gruszczyńska M., Poraziński J., Opis statystyczny z dnia 7/19 maja 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Nieszawy, [w:] Opisy miast..., Warszawa 2002, s.58-69
 • Guldon Z., Żydzi w miastach kujawskich XVI-XVIII wieku, Ziemia Kujawska, t. IX, 1993
 • Guldon Z., Wijaczka J., Żydzi wśród chrześcijan w miastach wielkopolskich w okresie przedrozbiorowym, Nasza Przeszłość, t. 79, 1993 (s. 149-197)
 • Guldon Z., Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI-XVII wieku. Studia i materiały, Kielce 1990
 • Handel z Żydami wobec etyki: Czy chrześcijanin może kupować u Żydów?, Słowo Kujawskie, z 31 stycznia 1924r., nr 26, s.1
 • Hederych J., Izbica Kujawska w XX wieku [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie t. 12: Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku, Włocławek 1998 , s.113-141
 • Horn M., Chronologia i zasięg terytorialny żydowskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce (1613-1795), [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji Autonomia Żydów Rzeczypospolitej szlacheckiej, Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986, Wrocław- Warszawa- Kraków 1991
 • Jaszowski T., Okupacyjna martyrologia Żydów włocławskich, [w:] Z badań nad eksterminacją Żydów na Pomorzu i Kujawach, praca zbiorowa pod red. T. Jaszowskiego, Bydgoszcz 1983
 • Jeliński E., Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej wobec mniejszości narodowych w l.1918-1939, Dzieje najnowsze, 1983, R. 15, nr 1-2
 • Jędrzejewski A., Historia miasta Kowala, Włocławek 1922
 • Kabaciński R., Opis Nieszawy z 1820 r., [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie (dalej ZK-D), seria E, Włocławek 1985, s.201-210
 • Kabaciński R., Opis Osięcin z 1820 r., [w:] ZK-D, seria E, Włocławek 1985, s.219-224
 • Kabaciński R., Opis Służewa z 1820 r., [w:] ZK-D, seria E, Włocławek 1985, s.211-217
 • Kallas M., Opis Brdowa z 1820 r., [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie (dalej: ZK-D), seria E, Włocławek 1985
 • Kallas M., Opis Brześcia Kujawskiego z 1820 r., [w:] ZK-D, seria B, Włocławek 1979, s.187-207
 • Kallas M., Opis Izbicy Kujawskiej z 1820 r., [w:] ZK-D, seria D, Włocławek 1981, s.253-259
 • Kallas M., Opis Kowala z 1820 r., [w:] ZK-D, seria C, Włocławek 1980, s.291-299
 • Kallas M., Opis Lubienia z 1820 r., [w:] ZK-D, t. 6-Historia, Włocławek 1988, s.333-341
 • Kallas M., Opis Lubrańca z 1820 r., [w:] ZK-D, t.9, Gospodarka i społeczeństwo, Włocławek 1995, s.259-269
 • Kallas M., Opis Przedcza z 1820 r., [w:] ZK-D, seria D, Włocławek 1981, s.261-267
 • Kallas M., Opis Raciążka z 1820 r., [w:] ZK-D, seria D, Włocławek 1981, s.269-274
 • Kallas M., Opis Radziejowa Kujawskiego z 1820 r., [w:] ZK-D, seria C, Włocławek 1980, s.301-310
 • Kallas M., Opis Skulska z 1820 r., [w:] ZK-D, t. 7-Stosunki polityczne i społeczne w XX w., Włocławek 1990, s.267-272
 • Kallas M., Opis Sompolna z 1820 r., [w:] ZK-D, t. 6-Historia, Włocławek 1988
 • Kallas M., Opis Włocławka z 1820 r., [w:] ZK-D, t.7-Stosunki polityczne i społeczne w XX w., Włocławek 1990, s.273-283
 • Kamińska I., Włocławek w pierwszym okresie okupacji [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie t.14: Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 2000, s. 277-303
 • Kapiszewski A., Emigracja Żydów z Polski do Stanów Zjednoczonych, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1986, nr 1-2, 137-138
 • Kawski T., Ludność żydowska na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie międzywojennym (1918-1939) [w:] Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 2001
 • Kawski T., Ludność żydowska w Przedczu w okresie międzywojennym (1918-1939), Studia Historyczne. Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, 2000
 • Kawski T., Małomiasteczkowe judaica z Kujaw (XVII - XX w.), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1999, nr 3-4
 • Kosman M., Izbica Kujawska-przeszłość i teraźniejszość, Rocznik Wielkopolski Wschodniej t. II, Poznań 1974
 • Kosman M., Okupacja hitlerowska w Izbicy Kujawskiej, Kalisz 1981
 • Krajewski M., Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Włocławek 2001, s. 79-92
 • Krall M., Dowody na istnienie, Poznań 1996
 • Kubiak A., Zabytkowa architektura żydowska w Polsce-stan powojenny, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1953, z. 2-3 i 8
 • Kubiak W., Szkice z dziejów Lubrańca w XX wieku [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie t.12 : Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku, Włocławek 1998, s.177-216
 • Kubiak W., Żydzi w Lubrańcu, Włocławek 2002
 • Kulak T., Kawalec K., Endecja wobec kwestii żydowskiej (1893-1939), [w:] Polska -Polacy - mniejszości narodowe, Wrocław 1992
 • Kuliński S., Monografia Brześcia Kujawskiego, Włocławek 1935
 • Landau Z., Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita - Gospodarka - Społeczeństwo - Miejsce w świecie, Warszawa 1977
 • Ledwosiński M., Z żółtą łatą na plecach, Wiadomości Włocławskie, 1991, nr 30, s. 4
 • Lichten J., O asymilacji Żydów w Polsce od wybuchu pierwszej wojny światowej do końca drugiej wojny (1914-1945), Zeszyty Historyczne, 1977, 42
 • Lichten J., Żydzi w Polsce dwudziestolecia, Zeszyty Historyczne, 1981, 57
 • Lisiak M., Likwidacja Żydów we Włocławku, Gazeta Kujawska, 1946, nr 97
 • Margiel M, Pawlak M., Studziński J., Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski 1979
 • Mendelsohn E., Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992
 • Michowicz W., Problemy mniejszości narodowych, [w:] Polska Odrodzona 1918-1939.Państwo-społeczeństwo-kultura, Warszawa 1988
 • Mietz A., Cmentarze chodeckie. Dzieje i zabytki, Toruń 1993
 • Mietz A., Opis Chodcza z 1822 r., [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t.7-Stosunki polityczne i społeczne w XX w., Włocławek 1990, s. 285-303
 • Mietz A., Pakulski J., Pawlak M., Wpisani w dzieje Chodcza, Chodecz-Włocławek 1989
 • Mietz A., Pakulski J., Świadectwa przeszłości Nieszawy, Włocławek 1989
 • Monografia Brześcia Kujawskiego, red. B. Głębowicz, Włocławek 1970
 • Mujta J.S, Gmina Babiak. Przeszłość i teraźniejszość, Konin-Babiak 1995
 • Muznerowski S., Lubraniec, Włocławek 1910
 • Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950r.), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993
 • Nowakowska I., Fenomen żydowskiej mniejszości narodowej w okresie międzywojennym na przykładzie Polski w l.1918-1939, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, 1989, R. 40, nr 2
 • Nowicka G., Radziejowski holocaust. Przeszło minęło, Gazeta Kujawska, 1995, nr 27, s. 4
 • Odezwa do poetów ludowych oraz całego społeczeństwa, Słowo Kujawskie, z dn. 29 lipca 1924r., nr 171, s. 1
 • Olejniczak A., Żydzi w powiecie włocławskim w okresie międzywojennym (1918-1939), Włocławek 2000
 • Orlicki J., Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich, 1918-1939, Szczecin 1983
 • Paczkowski S., Służewo na Kujawach wschodnich. Zarys dziejów, Włocławek 1999
 • Piechota Z., Likwidacja skupisk żydowskich z byłym powiecie tureckim i kolskim, [w:] Materiały na sesją naukową w 45 rocznice zagłady skupisk żydowskich w Kraju Warty, Zduńska Wola 23 X 1987
 • Rejmanowski T., Przedstawiciele służby zdrowia wyznania mojżeszowego Włocławka i regionu kujawsko-dobrzyńskiego (do 1939 roku) [w:] Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej., Włocławek 2001
 • Rerych A., Tam, gdzie dziś handlują, Nowe Wiadomości, 1992, nr 68, s. 3
 • Rezmer W., Mniejszości narodowe w garnizonie włocławkim w okresie międzywojennym [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie t. 13 : Mniejszości narodowe na kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 1999, s.41/62
 • Rulka K., Ksiądz Józef Kruszyński - włocławski antysemita?, [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 14 Włocławek 2000, s.167-191
 • Rygielska M., Włocławska gehenna, Wiadomości Włocławskie, 1991, nr 15, s. 4
 • Sawicki H., Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa 1937
 • Schiper I., Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937
 • Simon S., Żydzi inowrocławscy za czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815), Inowrocław 1939
 • Stankowski W., Z problematyki mniejszości narodowych we Włocławku w XIX-XX wieku, [w:] Stolica i Region. Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 1995
 • Sterkowicz S., Jeśli echo ich głosów umilknie... Rzecz o terrorze hitlerowskim, Włocławek 2002
 • Sziling J., Gminy wyznaniowe w woj. pomorskim w l. 1920-1939 [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w woj. pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939), zbiór studiów pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 1991
 • Sziling J., Polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, [w:] Problemy narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX wieku, zbiór studiów pod red. R. Sudzińskiego, Toruń 1997
 • Szulc J., Przetrwali wśród ludzi, Gazeta Kujawska, 1985, nr 296, s.3
 • Tomaszewski J., Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku, Warszawa 1991
 • Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w l.1918-1939, Warszawa 1985
 • Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985
 • Tomaszewski J., Społeczność żydowska a Polacy w II Rzeczypospolitej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. Polska- Polacy- mniejszości narodowe, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1992
 • Tomaszewski J., Stosunki narodowościowe w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska Niepodległa 1918-1939, Wrocław 1984
 • Tomaszewski J., Zarys dziejów Żydów Polskich w XIX i XX wieku, [w:] Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa 1987
 • Tomaszewski J., Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1990
 • Tyloch W., Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1974
 • Urbański Z., Mniejszości narodowe w Polsce, Warszawa 1932
 • Verdmon de L., Krótka historia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902
 • Wapniarski J., Żydzi w Polsce, Słowo Kujawskie, z 10 kwietnia 1924r., nr 83, s. 1
 • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wieku XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930
 • Waszkierewicz Z., Położenie prawne gmin wyznaniowych żydowskich w województwie pomorskim (1920-1939), [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939), red. J. Sziling, Toruń 1996
 • Wąsicki J., Opisy miast polskich z lat 1793-1794, Poznań 1962
 • Wijaczka J., Proces o sprzedaż dziecka Żydom z Izbicy Kujawskiej z 1779 r., [w:] Ziemia Kujawska, t. X, Inowrocław 1994, s. 85-90
 • Wiślicki W., Uwagi o sytuacji gospodarczej ludności żydowskiej w Polsce (wyd. A. Wiślicki, J. Tomaszewski), Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, 1987, nr 1,2,3,4; 1988, nr 1-2
 • Wojciechowski M., Antysemityzm na Pomorzu w okresie międzywojennym, [w:] Emancypacja- asymilacja - antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX w., Toruń 1995
 • Wołos M., Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w l. 1920-1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1995
 • Wróbel P., Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w l. 1880-1918, Warszawa 1991
 • Wypijewski J., Wspomnienia 1939-1945, Włocławek 1997
 • Wypijewski J., Wysiedlenie. Pamiętnik wysiedlonych z okresu II wojny światowej, Życie Lubrańca, 1996, nr 6, s.8
 • Zimecki J., Monografia miasta Kowala i jego okolicy, Kowal 1990
 • Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973
 • Żarnowski J., Społeczeństwo Polski międzywojennej, Warszawa 1969
 • Żbikowski A., Żydzi, Wrocław 1997
 • Żebrowski R., Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium, Warszawa 1993
 • Żydzi demoralizują wieś, Słowo Kujawskie, z 31 lipca 1924r., nr 173, s. 1
 • Żydzi w Polsce Leksykon Dzieje i kultura, pod red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001


izbica-kujawska.com - Izbica Kujawska Online. Niezależny serwis informacyjny gminy i miasta Izbica Kujawska
e-mail: kontakt@izbica-kujawska.com
---------------------------------------------
Copyright 2002-2024 by Błażej Nowicki

Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 13.0.1, Opera 11.10 PL, Google Chrome 10.0.648.133
Kodowanie znaków: utf-8
Zabronione jest kopiowanie kodu źródłowego strony i grafiki bez zgody redakcji !!!

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na takie praktyki.
Podstawa prawna: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Hosting: INFO-CAL